Overslaan en naar de inhoud gaan
Amsterdam
20
jul 2024
Den Haag
26
jul 2024
Haarlem
26
jul 2024
Nijmegen
09
aug 2024
Amsterdam
10
aug 2024

Polyborrel Haarlem

Een borrel van Polyborrel Haarlem!

Welkom bij de zesde editie van onze bruisende polyborrel in Haarlem, die ook deze maand weer plaatsvindt! Het is fantastisch om te zien hoe onze lokale community blijft groeien, met enthousiaste deelnemers uit zowel Haarlem als ver daarbuiten. Of je nu een vertrouwd gezicht bent of helemaal nieuw, bij ons voel je je direct thuis in dit diverse gezelschap. Samen bouwen we aan een warme en inclusieve omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn. En het wordt alleen maar leuker, want we zien steeds meer initiatieven opborrelen voor andere activiteiten gedurende de rest van de maand! Kom je ook op 24 november? Tot dan!

Deze borrel organiseren we om te kunnen kletsen met gelijkgestemden en om ervaringen/ideeën uit te wisselen. Jasper, Melanie en Monica zorgen voor de organisatie van dit feestje.

We hebben een vaste dag in de maand geprikt, zodat het voor iedereen makkelijk in te passen is, zelfs als je op het laatste moment beslist. We hopen zo een lokaal netwerk van gelijkgestemden te creëren. De community moet een veilige ruimte bieden waar wij elkaar kunnen ontmoeten en contact kunnen houden buiten de kaders van onze mono-heteronormatieve maatschappij.

De avond wordt in een relaxte sfeer gehouden zonder een strak programma. De polyborrel is voor iedereen, jong of oud, die geïnteresseerd is in polyamorie, ethische non-monogamie (ENM) of gewoon nieuwsgierig is naar deze levensstijlen. We heten iedereen van harte welkom, ongeacht leeftijd, gender/sekse, seksuele geaardheid, etniciteit, of relatievorm (mits ENM voor jou een echte optie is). De voertaal is Nederlands, maar de meesten kunnen gemakkelijk overschakelen naar Engels.

Doe je ook mee? Meld je dan aan via de onderstaande link. Je ontvangt enkele dagen voor de borrel verdere informatie.

Georganiseerd door
Deze Polyborrel wordt georganiseerd door Jasper, Melanie en Monica.

Wanneer vindt het plaats?
De volgende editie van PolyHaarlem is op vrijdag 24 november 2023 vanaf 19:00 uur. Daarna blijven we het maandelijks herhalen op elke vierde vrijdag van de maand, tenzij er een goede reden is om van af te wijken.
Voor mensen voor wie concepten als ENM en polyamorie nieuw zijn of die voor het eerst naar een polyborrel komen, bieden we de gelegenheid om eerder te komen om 18:30. Zo kun je alvast kennismaken met ons en kun je in een wat rustigere sfeer je vragen stellen.

Waar vindt het plaats?
In een café in de binnenstad van Haarlem. Je kunt ons halverwege het café op de verhoging vinden, of vraag bij twijfel aan het barpersoneel. Deze maand gaan we weer terug naar onze vertrouwde locatie.
Uiterlijk een paar dagen voorafgaand aan de borrel ontvang je verdere details per e-mail. Laat alsjeblieft even via het aanmeldformulier weten met hoeveel mensen je denkt te komen, zodat we het café kunnen informeren.

Wat zijn de kosten?
Je betaalt natuurlijk zelf wat je aan de bar bestelt, verder zijn er geen kosten.

Hoe houden we de polyborrel prettig voor iedereen?
Wij vinden het belangrijk dat iedereen die de polyborrel bezoekt zich welkom en veilig voelt. Mocht je je om wat voor reden dan ook niet prettig voelen, stel dit dan gerust ter sprake bij ons. Dat mag 1 op 1 tijdens de borrel of daarna.
We gaan ervan uit dat je in je contact met anderen elkaars grenzen respecteert met passende omgangsvormen. Voor deze en andere regels, sluiten we aan bij de huisregels die Pluk de Liefde hanteert bij de borrels die zij organiseert. Je kunt deze huisregels hier vinden: https://www.plukdeliefde.nl/huisregels/huisregels-polyborrels/.

Hoe meld ik me aan?
Meld je aan via het formulier achter onderstaande link. Eventuele vragen of opmerkingen kun je in dat formulier kwijt, of je stuurt een e-mail naar polyhaarlem@gmail.com. Voeg ons e-mailadres toe aan je contactpersonen of controleer je spambox om er zeker van te zijn dat je de e-mail niet mist.
Aanmeldlink: https://forms.gle/eqDtys4diTAMTkqw7


(information in English)

Welcome to the sixth edition of our vibrant Polyborrel in Haarlem, happening again this month! It's amazing to see our local community continue to grow, with enthusiastic participants from Haarlem and beyond. Whether you're a familiar face or brand new, you'll immediately feel at home in this diverse company. Together, we're creating a warm and inclusive environment where everyone can be themselves. And it's only getting better, as we're seeing more initiatives bubbling up for other activities throughout the month! Will you be joining us on November 24th? See you then!

This gathering is organized for connecting with like-minded individuals and exchanging experiences/ideas. Jasper, Melanie, and Monica are taking care of the arrangements for this party.

We've chosen a fixed day in the month, making it easy for everyone to fit it into their schedule, even if you decide last minute. We hope to create a local network of like-minded individuals. The community should provide a safe space where we can meet and stay in touch outside the boundaries of our mono-heteronormative society.

The evening will be held in a relaxed atmosphere without a strict program. The Poly Gathering is for everyone, young or old, who is interested in polyamory, ethical non-monogamy (ENM), or simply curious about these lifestyles. We welcome everyone, regardless of age, gender/sex, sexual orientation, ethnicity, or relationship style (as long as ENM is a genuine option for you). The main language is Dutch, but most can easily switch to English.

Will you join us? Please RSVP via the link below. You will receive further information a few days before the gathering.

Organized by
This Poly Gathering is organized by Jasper, Melanie, and Monica.

When does it take place?
The next edition of PolyHaarlem is on Friday, November 24, 2023, starting at 19:00. After that, we'll continue to repeat it monthly on every fourth Friday of the month, unless there's a good reason to deviate from this schedule.

For those for whom concepts like ENM and polyamory are new, or for those attending a Poly Gathering for the first time, we offer the opportunity to arrive at 18:30. This way, you can already get to know us and ask your questions in a more relaxed atmosphere.

Where does it take place?
In a café in the city center of Haarlem. You can find us halfway up in the café, or ask the bar staff if in doubt. This month, we're returning to our familiar location.

A few days before the gathering, you will receive further details via email. Please let us know through the registration form how many people you expect to bring, so we can inform the café.

What are the costs?
You will, of course, pay for what you order at the bar; there are no other costs.

How do we ensure the Poly Gathering is enjoyable for everyone?
We believe it's important that everyone who attends the Poly Gathering feels welcome and safe. If for any reason you don't feel comfortable, please feel free to discuss it with us. You can do this one-on-one during the gathering or afterwards.

We assume that in your interactions with others, you respect each other's boundaries with appropriate behavior. For these and other rules, we adhere to the house rules that Pluk de Liefde applies to the gatherings they organize. You can find these house rules here: https://www.plukdeliefde.nl/huisregels/huisregels-polyborrels/.

How do I register?
Register via the form at the link below. Any questions or comments can be entered in that form, or you can send an email to polyhaarlem@gmail.com. Add our email address to your contacts or check your spam box to make sure you don't miss the email.

Registration Link: https://forms.gle/eqDtys4diTAMTkqw7

Organisatie

vrijdag 24 november 2023 19:00 tot vrijdag 24 november 2023 23:00
Online event