aansprakelijkheid en copyright

Stichting polyamorie nederland (hierna spn) heeft deze site met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Spn is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door spn verstrekte informatie.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Spn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van spn. Spn behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de (auteurs)wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van spn openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio- of televisieuitzending.

Spn verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij je uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens zijn wij in staat de website verder te optimaliseren.

Mocht je menen dat bepaalde informatie niet juist is, dan vernemen wij dat graag via het contactformulier op deze site.

Groningen, 6 maart 2015